Chuối Ngự tiến Vua làng Đại Hoàng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam